Sinds 1 januari 2001 kent het Vogeltrekstation een certificeringssysteem.

De certificering wordt zowel inhoudelijk als uitvoerend mede gedragen door de Ringersvereniging. Het systeem bestaat uit een serie praktijk- en theoriebijeenkomsten die als doel hebben de vaardigheden van ringers in algemene en specifieke zin te toetsen en te verhogen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van het vogels vangen, determineren, sexen, leeftijdbepalen en alle handelingen en aspecten die daarbij een rol spelen, bewaken en op een (nog) hoger peil te brengen.

Geldige certificeringsstatus

Het succesvol bijwonen van een certificeringsbijeenkomst verlengt de certificeringsstatus van een ringer met drie jaar in het geval van praktijkbijeenkomsten, en met één jaar voor theoriebijeenkomsten, gerekend van de datum van de gevolgde bijeenkomst. Vóór het verstrijken van de termijn dient een ringer een nieuwe bijeenkomst te hebben gevolgd. Wanneer de termijn verstrijkt bìnnen de periode waarin uw ringvergunning geldig is (normaal gesproken gedurende één jaar van 1 maart tot 1 maart) dient u bìnnen die periode een nieuwe certificering te hebben gevolgd om voor verlenging van uw ringvergunning in aanmerking te komen. De datum waarop uw certificeringsstatus afloopt wordt vermeld op alle ringvergunningen die zijn afgegeven na 15 april 2009. Een voorbeeld:

Uw certificering is geldig tot 24 mei 2009. U bent in het bezit van een geldige ringvergunning voor de periode 1 maart 2009 - 1 maart 2010. U dient uiterlijk 28 februari 2010 met goed gevolg een nieuwe certificeringsbijeenkomst te hebben bijgewoond om voor verlenging van uw vergunning in aanmerking te komen.

Certificeringsbijeenkomsten bijwonen

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig bijwonen van een certificeringsbijeenkomst. U kunt een keuze maken uit de certificeringsbijeenkomsten in de agenda, en zich voor een bijeenkomst opgeven bij het Vogeltrekstation. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met een door ons aangewezen 'gastheer'. De gastheer beoordeelt u conform de eisen van het Vogeltrekstation en rapporteert zijn of haar bevindingen aan ons.

Via de kalender kunt u zien of u bent ingedeeld bij één van de certificeringsdagen. Door op de desbetreffende certificeringsdatum te klikken ziet u vervolgens onderaan uw ringersnummer staan indien u bent aangemeld voor deze certificeringsdag.

U kunt zelf in de tabel (pdf-formaat) kijken welke certificeringsbijeenkomst(en) u met succes heeft gevolgd.

Nieuwe vergunning

Een met goed gevolg afgelegd examen, op basis waarvan de ringvergunning is verstrekt, geldt als een eerste certificeringsbijeenkomst. Deze heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Als nieuwe ringer bent u dus vanaf het moment van uw examen drie jaar gecertificeerd.

Beroepsvergunning

Indien u over een zogenaamde beroepsvergunning beschikt (vergunningen voor specifieke onderzoeksprojecten uitgevoerd door wetenschappelijke instituten, PGO’s en commerciële (groene) bureaus en andere professionele organisaties) bent u niet verplicht om aan het certificeringssysteem deel te nemen. De verantwoordelijkheid voor het correct en ethisch aanvaardbaar vangen en ringen van vogels ligt in deze gevallen bij de uitvoerende instantie. Vogeltrekstation raadt echter ook beroepsringers aan met regelmaat aan certificeringsbijeenkomsten deel te nemen!